Konferencja "Gmina Wisznice w perspektywie jutra. Historia, współczesność, przyszłość."

25 maja 2018 r. w Restauracji Avangarda odbyła się konferencja naukowa pt. "Gmina Wisznice w perspektywie jutra. Historia, współczesność, przyszłość." Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Wisznice, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pałwa II oraz Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Inicjatywę wsparł Prezydent RP Andrzej Duda obejmując konferencję swoim Patronatem Narodowym. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął natomiast Marszałek Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski. Konferencja została zorganizowana z okazji uczczenia Jubileuszu Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy Wisznice, których powitała Przewodnicząca Rady Gminy - Ewa Nuszczyk.

W programie konferencji przewidziano wystąpienie wprowadzające, które wygłosił Wójt Gminy Wisznice - Piotr Dragan. Włodarz gminy przedstawił pokrótce sytuację ekonomiczna i demograficzną gminy. Wspomniał o planach na przyszłość i postawił kilka pytań, na których temat debatowano w późniejszym czasie spotkania. Następnie swoją prelekcję wygłosił prof. dr hab. Marian Żukowski - Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL, Kierownik Katedry Bankowości, Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych, Członek Rady Naukowej w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Honorową Odznaką Związku Banków Polskich, pochodzeniem związany z Gminą Wisznice. Profesor opowiedział o tradycyjnych i współczesnych formach finansowania nakładów inwestycyjnych gminy. Wysłuchano także wykładu pt. "Społeczna, lokalna aktywność mieszkańców jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy", który przygotowała dla uczestników dr Maria Zuba-Ciszewska z Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pani doktor podjęła temat spółdzielni, które w Gminie Wisznice działają dotychczas prężnie i z powodzeniem. Doktor Dariusz Tarasiuk z Zakładu Historii XIX Wieku i dziejów Europy Wschodniej UMSC w Lublinie, autor wielu publikacji na temat losów Polaków na terenie Imperuim Rosyjskiego w XIX wieku oraz publikacji dotyczących regionalnej historii, w tym dziejów Gminy Wisznice w swoim wystąpieniu, które zatytułował "Prawa miejskie Wisznic szansa czy zagrożenie z perspektywy historyka" przeanalizował, czy Wisznice mogą i czy powinny skarać się o prawa miejskie. Program konferencji zakończył się wykładem prof. dr hab. Feliksa Czyżewskiego z Zakładu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autora wielu książek dotyczących języka i kultury wschodniosłowiańskiej, który podjął temat Gminy Wisznice jako gminy pogranicza. W swoim wystąpieniu wspomniał również o roli Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach jako ośrodka kulturotwórczego. Krótkim podsumowanie wszystkich dyskusji, które wywiązały się podczas prelekcji konferencję zamknął Wójt Gminy Wisznice - Piotr Dragan. Na koniec uczestnicy mogli wysłuchać części artystycznej, którą przygotowały uczennice LO Wisznice.

Konferencję poprowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Elżbieta Sokołowska.

G A L E R I A

Zdjęcia: Urząd Gminy Wisznice

sponsorzy