Konkurs Plastyczny pt. “Moja Niepodległa”

Wójt Gminy Wisznice oraz Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach ogłaszają konkurs plastyczny pt. "Moja Niepodległa" w ramach uczczenia tegorocznego Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej - plakatu w dowolnej technice płaskiej (rysunek, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanka, collage itp.) w formacie A3 na papierze typu Bristol.

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach oraz Gmina Wisznice

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Wisznice. Głównym założeniem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania historią w zakresie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz rozwijanie manualnych umiejętności estetycznych oraz plastycznych.

CELE KONKURSU:

 • pogłębianie wiedzy na temat odzyskania przez Polskę niepodległości
 • krzewienie idei patriotyzmu oraz tożsamości ze środowiskiem lokalnym
 • kształcenie wrażliwości estetycznej 
 • rozwijanie kreatywności oraz aktywności i wyobraźni plastycznej
 • prezentacja i upowszechnianie twórczych osiągnięć plastycznych dzieci i młodzieży

Temat konkursu: PLAKAT „Moja Niepodległa” 

Prace konkursowe oceniane będą w następujących kategoriach:

I – szkoły podstawowe: klasy I-III                                                                                                                            

II – szkoły podstawowa: klasy IV-VII                                                                                                                                              

III – gimnazjum

Termin i warunki dostarczenia prac:

 1. Pracę należy dostarczyć do GOKiO Wisznice z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” w terminie do 14 czerwca 2018 r.
 2. Prace przygotowane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, liczy się data wpłynięcia pracy do siedziby Organizatora.
 4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę- PLAKAT. Technika dowolna. Format pracy – A3 lub większa.                                                                                                                             
 2. Prace powinny być wykonane indywidualnie, prace zespołowe nie biorą udziału w konkursie.                                                                                                                                    
 3. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: kategorię konkursową oraz dane autora pracy.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.                                
 5. Autorzy prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych autorów prac zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych( tj. Dz. U. z 2002r  Nr 101 poz. 926 ze zm.)                                                                                                                 
 6. Dane uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

Kryteria oceny prac:

 1. Zgodność pracy z tematem konkursu.                                                                              
 2. Komunikatywność dla przeciętnego odbiorcy.                                                                                
 3. Estetyka wykonania.                                                                                                                 
 4. Oryginalność przedstawienia tematu oraz techniki wykonania.

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.                                                                              
 2. Komisję powołuje Organizator.
 3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane.                                               
 4. Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony nagrodą za udział w konkursie.
 5. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze trzy najlepsze prace przyznając nagrody główne.      
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna                                                                                                                                   
 7. Laureaci zostaną powiadomieni o  przyznaniu oraz terminie wręczenia nagród.                                                                                                                          
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w siedzibie organizatorów i na stronie internetowe www.wisznice.pl do 28 czerwca 2018 r.
 9. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na oficjalnej uroczystości zorganizowanej przez samorząd Gminy Wisznice z okazji Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 r. oraz na stronie internetowej organizatora.
 10. Informacje o konkursie:

tel. 83 378 22 38, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 83 378 21 19, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sponsorzy