ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2018 roku wzrasta stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- 8,00 zł miesięcznie od każdej zamieszkałej osoby jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 35,00 zł miesięcznie od każdej zamieszkałej osoby jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (tj. przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Wisznice.

Na zmianę stawki wpływ miało Rozporządzenie Ministra Środowiska zwiększające liczbę frakcji jakie muszą być odbierane od mieszkańców, co prowadzi do zwiększenia kosztów odbioru i transportu odpadów oraz wzrost cen za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej.

sponsorzy