Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej

W dniu 26 stycznia 2018 r. Gmina Wisznice zwarła umowę na wykonanie robót termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w Polubiczach oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i Środowiskowego Domu Samopomocy na Wygodzie.

Wykonawcą robót wybrana została firma POL-BUD Jacek Poleszak z Dysa pod Lublinem, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę na oba zadania. W związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi na początku marca Wykonawca rozpoczął przygotowania do wykonania prac - rozstawił rusztowania przy budynkach oraz rozpoczął układanie izolacji termicznej ścian. W budynku Szkoły Podstawowej w Polubiczach zaplanowano głęboką termomodernizację polegającą na ociepleniu ścian i stropów, wymianie pokrycia dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą kotła grzewczego, montaż energooszczędnego oświetlenia LED oraz montaż instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W budynku OSP oraz ŚDS na Wygodzie  przewidziane jest ocieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. oraz montaż instalacji solarnej.

Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na ostatnią, trzecią część zamówienia – termomodernizację budynku przedszkola w Wisznicach. Wszystkie prace realizowane są w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice”, realizowanego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Koszty kwalifikowalne projektu są w 85% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sponsorzy