Nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach

Z początkiem 2018 roku w życie weszły zmiany dotyczące selekcji odpadów komunalnych. To nie jedyne zmiany jakie czekają Gminę Wisznice w tym roku w zakresie gospodarki komunalnej. W lutym bowiem rusza realizacja projektu pt. „Utworzenie Punktu Selektywnego Zabierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach” w ramach działania 6.3 Gospodarka odpadami RPO WL na lata 2014 – 2020.

W wyniku realizacji projektu powstanie utworzony system zbierania odpadów komunalnych, co przyczyni się racjonalizacji gospodarowania zasobami naturalnymi i zmniejszenia negatywnej presji na środowisko. Poprawione zostaną warunki odbioru odpadów od mieszkańców z terenu Gminy Wisznice co przyczyni się do podniesienia jakości usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami. Założony projekt przewiduje budowę magazynu odpadów komunalnych wraz z profesjonalnymi zasiekami do składowania tych odpadów. Powstanie także budynek socjalno – administracyjny PSZOK, w wydatkach założono także wyposażenie budynków oraz całego Punktu, a także utwardzenie terenu kostką.

Celem głównym projektu jest zbieranie w sposób selektywny określonych rodzajów odpadów pochodzących od mieszkańców, które będą przekazywane do miejsc, gdzie we właściwy sposób będą zagospodarowane lub unieszkodliwione. Ideą utworzenia Punktu jest stworzenie mieszkańcom Gminy Wisznice możliwości całorocznego przekazywania do unieszkodliwienia odpadów problematycznych, powszechnie spotykanych na tzw. „dzikich wysypiskach”.

Co projekt zmienia z punktu widzenia mieszkańca gminy?

Mieszkańcy dysponujący własnym środkiem transportu będą mogli do PSZOK dostarczać odpady samodzielnie, w miarę własnych potrzeb, by śmieci nie zalegały na ich nieruchomościach. I choć w Gminie Wisznice taki Punkt już działa, ten zaplanowany w projekcie będzie Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z prawdziwego zdarzenia, pracujący cały rok, by mieszkańcy w każdej chwili mogli z niego skorzystać.

Wartość projektu to 414 792, 33 zł brutto.

sponsorzy