Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „80 FIRM NA START”

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje projekt 80 FIRM NA START. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Wartość projektu wynosi 3.249.433,56 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 3.086.961,88 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo osób po 30 roku życia z terenu woj. lubelskiego w okresie 04.2017-03.2019.

Zasięg terytorialny projektu – województwo lubelskie.

Uczestnicy projektu:

 1. Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne którym został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:
 2. a) kobiety
 3. b) osoby z niepełnosprawnościami
 4. c) osoby w wieku powyżej 50 roku życia
 5. d) osoby długotrwale bezrobotne
 6. e) osoby o niskich kwalifikacjach
 7. Co najmniej 5% ogółu uczestników projektu tj. będą stanowić osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Cechy osób, które zostaną objęte wsparciem:

 • wiek – osoby, które ukończyły 30 rok życia;
 • status zawodowy – osoby bezrobotne z I (bezrobotni aktywni) i II (bezrobotni wymagający wsparcia) profilu pomocy, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
 • wykształcenie – osoby z wykształceniem od podstawowego wzwyż;
 • niepełnosprawność;
 • osoby z terenów wiejskich – zagwarantowanie min 5% miejsc w projekcie;
 • osoby zamierzające otworzyć przedsiębiorstwo o charakterze społecznym – preferowanie tych osób w procesie rekrutacji;
 • osoby zamierzające zatrudnić pracownika – preferowanie tych osób w procesie rekrutacji.

Cała dokumentacja projektowa oraz termin pierwszej rekrutacji do projektu potencjalnych uczestników projektu zostanie podany na stronie internetowej www.farr.pl oraz bezpośrednio w biurze projektu po zatwierdzeniu ich przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Kwota wsparcia finansowego: 23.398,68 zł

Kwota wsparcia pomostowego: 1.500 zł przez 6 miesięcy

Kontakt: tel. 798 384 556

sponsorzy