OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wisznice z dnia 17 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817)i art.25 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2016r. poz.930 z późn.zm.)i uchwały nr XIX/136/2016 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 11 stycznia 2017r., poz.156) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie:

1 .Pomocy społecznej, finansowanego z budżetu państwa, w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Kultury fizycznej dofinansowanego z budżetu Gminy Wisznice. Nazwa zadania Organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice.

3. Kultury fizycznej dofinansowanego z budżetu Gminy Wisznice. Nazwa zadania : Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym.

sponsorzy