OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy, że 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie w danym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, ze zm.), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:

·         złożenia do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 111 ust. 4),

·         w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku (art. 111 ust. 7).

 

Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu.

 

 

Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady uległy zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie:

·      przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

 

PRZYKŁAD: przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie sprzedaje trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:

- do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),

- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- powyżej 18% alkoholu,

 

który nie złoży do 31 stycznia 2017 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 2 marca 2017 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

 

o   30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) - 157,50 zł

o   30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 157,50 zł

o   30% kwoty 2 100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu - 630 zł.

 

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

 

·      przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.

 

·      jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 111 ust. 5.

 

PRZYKŁAD: przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:

- do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),

- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- powyżej 18% alkoholu,

 

który nie zapłaci do 31 stycznia 2017 roku pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń, i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 2 marca 2017 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

 

o   30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) - 157,50 zł

o   30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 157,50 zł

o   30% kwoty 2 100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu - 630 zł.

 

W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana w sposób określony w art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:

·         37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

·         37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

·         77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w 2016 roku ustawowe progi określone w art. 111 ust. 5, nie zapłaci do 31 stycznia 2017 roku pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 2 marca 2017 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia. Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat. Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

 

druk oświadczenia ->

 

Dodatkowe informacje: Urząd Gminy Wisznice – pokój 107:  Aneta Maciejuk – tel. 83 378 20 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

sponsorzy