Obowiązek uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Przypominamy o obowiązku uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz zwracamy się z prośbą o sprawdzenie swoich deklaracji i ich ewentualną weryfikację gdyż wyraźnie zarysował się problem deklarowania mniejszej liczby osób, niż faktycznie zamieszkuje  daną nieruchomość. Przypominamy, że dzieci również są objęte opłatą…a często o nich „zapominamy”. Urząd ze swojej strony podejmuje czynności wyjaśniające w stosunku do właścicieli nieruchomości, których deklaracje budzą wątpliwości.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych, będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

sponsorzy