Seminarium Polsko - Białoruskie

W dniach 3 – 4 września 2010 r. w Wisznicach odbyło się Seminarium Polsko – Białoruskie, organizowane przez Wójta Gminy Wisznice – Pana Piotra Dragana oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.

Galeria >>>

Przygraniczne położenie Gminy Wisznice sprzyja współpracy z samorządami zza wschodniej granicy, głównie z Rejonu Brzeskiego na Białorusi. Partnerska umowa o wzajemnej współpracy została podpisana w 2007 r. z gminą Gierszony (w 2008 r. przemianowaną na gminę Stradieczji), co zaowocowało szeregiem wspólnych działań i projektów, realizowanych m. in. w ramach Programu INTERREG (przygotowanie dokumentacji projektowych z zakresu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej oraz drogowej), Programu MSZ Polska Pomoc (projekty obywatelskie i organizacja Festiwalu Muzyki Młodego Pogranicza SOUNDS OF BORDERLAND), ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego współfinansowanego poprzez Stowarzyszenie Samorządów „Euroregionu Bug” (wspólny projekt polegający na transferze wiedzy dotyczącej rozwoju lokalnego gmin partnerskich: z gminy Wisznice do gminy Czernawczyce oraz organizacja III Festiwalu Muzyki Młodego Pogranicza SOUNDS OF BORDERLAND Wisznice 2010). Każdemu z tych projektów towarzyszyły wymiany międzynarodowe – zarówno młodzieży jak i samorządowców oraz inne wydarzenia kulturalne.

Akcentem podsumowującym dotychczasową współpracę pogranicza polsko – białoruskiego oraz Gminy Wisznice z białoruskimi samorządami było zorganizowane w dniach 3 – 4 września 2010 r. SEMINARIUM POLSKO – BIAŁORUSKIE przez Wójta Gminy Wisznice oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Zakład Białorutenistyki IFS UMCS, Kuratorium Oświaty w Lublinie i Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej.

Patronat nad seminarium objęli:

 • Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Brześciu – Pani Anna Nowakowska
 • Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej – Pan Władimir Ananicz
 • Starosta Rejonu Brzeskiego – Pan Aleksandr Solonievich
 • Starosta Powiatu Bialskiego – Pan Tadeusz Łazowski
 • Starosta Powiatu Włodawskiego – Pan Janusz Kloc

Seminarium podzielono na dwa bloki tematyczne: kulturę i oświatę oraz gospodarkę i społeczeństwo.

Pierwszego dnia zaproszeni goście oraz słuchacze debatowali o kulturze i oświacie pogranicza polsko – białoruskiego. Swoje odczyty i wykłady wygłosili m. in.:

 • Lubelski Wicekurator Oświaty  Henryk Bogdan Wagner
 • Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Brześciu Anna Nowakowska
 • Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Władimir Ananicz
 • Radca Ambasady Republiki Białoruś w Polsce Anatolij Czernik
 • prof. Michał Sajewicz – pracownik naukowy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS
 • Jan Syczewski – Przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalne w Polsce
 • dr Dariusz Tarasiuk – pracownik naukowy Instytutu Historii UMCS

Po krótkiej przerwie wywiązała się dyskusja panelowa, w której głos zabrali przedstawiciele świata nauki, kultury i oświaty pogranicza polsko – białoruskiego: mgr Konrad Łukianiuk, prof. Petar Sotirov, dr Agnieszka Dudek-Szumigaj, mgr Małgorzata Zińczuk, red. Bernard Nowak, prof. Siarhiej Kowalow, mgr Zbigniew Fronczek, prof. Zoya Mielnikava (Uniwersytet w Brześciu), prof. Siarhiej Kowalow (Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS), prof. Marija Żygałowa (Uniwersytet w Brześciu).

Ważnym punktem I dnia sympozjum było podpisanie umowy patronackiej  pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego  w Wisznicach  i Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS.

Drugiego dnia tematyka Seminarium Polsko – Białoruskiego dotyczyła kwestii z zakresu gospodarki oraz spraw społecznych. Swoje prezentacje przedstawili m. in. prof. Marian Żukowski z Wydziału Ekonomii UMCS, który przybliżył uczestnikom zagadnienia odnoszące się do współpracy polsko-białoruskiej z perspektywy dotychczasowych doświadczeń, oraz Wójt Gminy Wisznice, który zaprezentował dotychczasowy dorobek współpracy Gminy Wisznice z partnerami białoruskimi.

Obrady zakończyły się spisaniem postulatów przyszłej współpracy pogranicza polsko – białoruskiego oraz ustanowieniem Seminarium spotkaniami cyklicznymi.

Seminarium Polsko – Białoruskie cieszyło się wielkim zainteresowaniem, a swoją obecnością zaszczycili je m. in.:

 • Arcybiskup Abel – arcybiskup lubelski i chełmski,
 • Anna Nowakowska – Konsul Generalny RP w Brześciu,
 • Władimir Ananicz – Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej,
 • Anatolij Czernik – Radca Prawny Ambasady Białorusi w Warszawie,
 • Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty,
 • Tadeusz Łazowski – Starosta Bialski,
 • Janusz Kloc – Starosta Włodawski,
 • delegacja pracowników oświatowych z Rejonu Brzeskiego pod przewodnictwem Natalii Zanko Iwanownej,
 • profesorowie z uniwersytetów białoruskich (w Brześciu i Mińsku)  oraz polskich (z Białegostoku, Lublina, Łodzi, Warszawy),
 • przedstawiciele instytucji i organizacji polsko – białoruskich,
 • samorządowcy,
 • nauczyciele i pracownicy naukowi,
 • uczniowie,
 • przedsiębiorcy.

Gośćmi drugiego dnia seminarium była także delegacja z francuskiej Gminy Airvault, która w dniach 3-7 września 2010 r. gościła w gminie Wisznice.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w przygotowanie Seminarium Polsko – Białoruskiego w Wisznicach przyczynili się do jego sprawnej organizacji oraz przebiegu:

 • Pani Annie Nowakowskiej – Konsulowi Generalnemu RP w Brześciu,
 • Panu Władimirowi Ananiczowi – Konsulowi Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej,
 • Panu Aleksandrowi Solonievichovi – Staroście Rejonu Brzeskiego,
 • Panu Henrykowi Wagnerowi – Wicekuratorowi Lubelskiemu,
 • Pani Monice Władyczuk – Pakule – Dyrektor LO im. W. Zawadzkiego w Wisznicach,
 • Państwu dr Agnieszce Dudek – Szumigaj oraz dr Markowi Olejnikowi – pracownikom Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS,
 • Wydziałowi Filologicznemu Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. A. S. Puszkina,
 • Polskiemu Towarzystwu Białorutenistycznemu,
 • Białoruskiemu Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu,
 • Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich,
 • oraz wszystkim pozostałym osobom i instytucjom wspierającym organizację Seminarium.

Aneta Maciejuk

sponsorzy