Narodowy Spis Powszechny 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00

NSP 2011 będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.

{phocadownload view=file|id=277|text=Ulotka|target=s}

Cel spisu

Spis powszechny dostarczy najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno społecznej i zawodowej, a także o społeczno ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyniki spisu są wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych.

Spis obejmie:

 • osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 • mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;
 • osoby niemające miejsca zamieszkania

Spis nie obejmie:

 • szefów cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków rodzin tych osób oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
 • mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie poprzedzony obchodem przedspisowym przeprowadzanym przez rachmistrzów spisowych w dniach od 1 do 17 marca 2011 roku. Rachmistrzowie spisowi w czasie obchodu zweryfikują wykaz adresowo-mieszkaniowy oraz mapę cyfrową pod względem kompletności budynków, zlokalizują brakujące punkty adresowe i uzupełnią o nie wykaz.

Następnym zadaniem rachmistrzów będzie przeprowadzanie wywiadów w terenie.  Do przeprowadzania wywiadów upoważnia rachmistrzów specjalnie wydany identyfikator zawierający zdjęcie rachmistrza, jego imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Tożsamość rachmistrza przeprowadzającego wywiad respondenci mogą sprawdzić w biurze spisowym, odwiedzając biuro lub kontaktując się telefonicznie.

Dane spisowe zostaną zebrane tylko i wyłącznie na formularzach elektronicznych, w dniach:

 • od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 roku w drodze samospisu internetowego, w bezpiecznym połączeniu sieciowym zostaną udostępnione respondentom formularze elektroniczne,
 • od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku ankieterzy statystyczni przeprowadzą spis telefonicznie, rejestrując na bieżąco odpowiedzi respondentów w formularzach elektronicznych,
 • od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku rachmistrzowie spisowi przeprowadzą wywiady w terenie, wprowadzając na bieżąco dane uzyskane od respondentów do przenośnych urządzeń elektronicznych, tzw. hand-held’ów.

W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:

 1. stan i charakterystyka demograficzna ludności;
 2. edukacja;
 3. aktywność ekonomiczna osób;
 4. dojazdy do pracy;
 5. źródła utrzymania osób;
 6. niepełnosprawność;
 7. obywatelstwo;
 8. migracje wewnętrzne;
 9. migracje zagraniczne;
 10. narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
 11. wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);
 12. gospodarstwa domowe i rodziny;
 13. stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Metody zbierania danych

Spis ludności i mieszkań 2011 będzie realizowany metodą mieszaną  tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym (art. 5 ust. 1 ustawy), w następującej kolejności:

 • pobranie danych z systemów informacyjnych,
 • samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych,
 • wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego (CATI),
 • wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego (CAPI).

Rachmistrzami spisowymi w Gminie Wisznice są następujące osoby:

 • Mazurek Brygida,
 • Olszewski Grzegorz,
 • Stawecka Agnieszka.

Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie, ponadto objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w artykule 10 ustawy o statystyce publicznej.

Osoby wykonujące prace związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników spisu rolnego są obowiązane do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia.

Prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego na terenie Gminy Wisznice nadzoruje i koordynuje Gminne Biuro Spisowe:

 1. Gminny Komisarz Spisowy – Piotr Dragan – Wójt Gminy Wisznice
 2. Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – Krzysztof Bartkowski – Sekretarz Gminy Wisznice
 3. Lider Gminny – Bożena Stańko – Inspektor UG Wisznice,

Gminne Biuro Spisowego ma siedzibę w Urzędzie Gminy Wisznice.

Więcej informacji na www.stat.gov.pl/gus oraz http://www.stat.gov.pl/lublin/index_PLK_HTML.htm

Bożena Stańko

sponsorzy