Wybory do Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Izby Rolnicze są częścią samorządu rolniczego w Polsce. Powstały w 1995 roku a ich zadaniem jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów.

Izby działają na podstawie Ustawy z 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych oraz statutu. Za ich pośrednictwem rolnicy mogą wpływać na:

  • Rządowe projekty aktów prawnych z zakresu produkcji roślinnej oraz rynku rolnego przez ich opiniowanie,
  • Kształt edukacji i doradztwa rolniczego, podnoszenie kwalifikacji pracujących w rolnictwie,
  • Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich i tworzenie nowych miejsc pracy,
  • Poprawę środowiska przyrodniczego, zdrowia i ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie,
  • Współpracę z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
  • Inne ważne sprawy dotyczące sytuacji ekonomicznej w rolnictwie oraz godne warunki życia na wsi.

3 kwietnia odbędą się wybory członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej.

Udział w tych wyborach to wkład w kształt samorządu rolniczego w województwie lubelskim.

Siedziba Okręgowej Komisji nr 18 w Wisznicach mieści się w budynku Urzędu Gminy Wisznice.

Członkowie Komisji pełnią dyżury w dniach:

  • 7 marca – od 10:00 do 12:00
  • 14 marca – od 12:00 do 15:00

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej przyjmowane są w czasie dyżurów do 14 marca 2011 r. do godz. 15:00.

Druki dokumentów można pobrać w czasie pełnienia dyżurów członków Komisji.

Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej udostępniany jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wisznice od dnia 20 marca 2011 r. przez okres 5 dni w godzinach pracy Urzędu.

sponsorzy