Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015

Wójt Gminy Wisznice informuje, że ze względu na zmianę ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wchodzącą w życie 14 czerwca br. skróceniu ulega czas trwania naboru kandydatów na ławników sądowych. Nabór będzie prowadzony od 15 do 30 czerwca 2011 r.

W dniu 19 maja 2011 r. wpłynął do Rady Gminy Wisznice wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o wybranie 2 ławników na kadencję 2012 – 2015 dla Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Chcąc umożliwić kandydatom przygotowanie niezbędnych dokumentów publikujemy zasady i tryb naboru kandydatów. Jednocześnie informujemy, że wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, będący załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wisznice.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto

 

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru;
 3. Ukończył 30 lat;
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. Nie przekroczył 70 lat;
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązku ławnika;
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępczości i wykroczeń;
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. Duchowni;
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Wisznice.

Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób, zawierających imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Jak zgłaszać kandydatów na ławników

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości dostępnej:

 1. Na stronie internetowej www.ms.gov.pl;
 2. Na stronie internetowej gminy www.wisznice.pl, Biuletynie Informacji Publicznej;
 3. W Urzędzie Gminy Wisznice pokój nr 201 (I piętro) (wraz z innymi wymaganymi dokumentami, dostępnymi obecnie).

{phocadownload view=file|id=321|text=Formularz zapytania o udzielenie informacji o zgłaszanej osobie z KRK|target=s}

{phocadownload view=file|id=320|text=Wzór oświadczenia dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe|target=s}

{phocadownload view=file|id=319|text=Karta zgłoszenia kandydata na ławnika|target=s}

Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty?

 1. Koszt opłaty za wydawanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wydawania zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 2. Koszt opłaty za wydawanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Informacje dodatkowe

 1. Rada Gminy zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 2. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostają bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia jest niedopuszczalne.

Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można

 1. Przesłać pocztą na adres Rada Gminy Wisznice ul. Rynek nr 35, 21-580 Wisznice, (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy);
 2. Złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wisznice ul. Rynek nr 35 w terminie od 15 do 30 czerwca 2011 r.

Anna Chomicz

sponsorzy