Zakończenie projektu "Równe Szanse"

Informujemy, że w dniu 1.09.2011 r. zakończy się realizacja projektu „Równe szanse" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wartość dofinansowania projektu wyniosła 1007024,81 PLN. Projekt realizowany był sieciowo, w pięciu szkołach podstawowych oraz gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznice. Działania w ramach projektu rozpoczęły się w dniu 1 luty 2009 roku.

Projekt skierowany był do uczniów 5 szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu Gminy Wisznice, którzy w ramach projektu uczestniczyli w zajęciach:

  • wyrównawczych (humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych)
  • pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych znaczących na rynku pracy (języki obce, technologia informacyjna, nauki ścisłe, przedsiębiorczość)
  • kół twórczej aktywności (plastyka, teatr, taniec oraz technologie ICT).

Dodatkowo uczniom zapewniono wsparcie psychologa, pedagoga oraz doradcy zawodowego.

W projekcie wzięło udział 625 uczniów.

Udział w zajęciach był bezpłatny.

Natalia Sokołowska

kapital-ludzki_i_efs

Projekt „ Równe szanse" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sponsorzy