Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza rolników na szkolenie

plakat_frl-kursy_komp_rol_201109

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczęła realizację cyklu bezpłatnych dwudniowych szkoleń z zastosowania komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym dla rolników, domowników i osób zatrudnionych w rolnictwie z terenu województwa lubelskiego.

Szkolenia skierowane są do 1500 rolników, domowników i osób zatrudnionych w rolnictwie. Uczestnikiem szkoleń może być również: małżonek rolnika, podmiot prowadzący dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w załączniku do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, producent rolny (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która posiada numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, podatnik podatku rolnego, podatnik podatku leśnego.

Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatów, mających na celu naukę:

- obsługi programów komputerowych i Internetu wspomagających zarządzanie gospodarstwem rolnym,

- wypełniania wniosków o płatności obszarowe,

- posługiwania się wybranymi programami z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,

- prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania biznes – planów.

Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie w łącznym wymiarze 12 godzin, tj. 2 dni szkoleniowe po 6 godzin lekcyjnych dziennie, w okresie od października 2011 r. do końca lipca 2012 r., na terenie województwa lubelskiego. Szkolenia będą realizowane w miejscowościach wybranych przede wszystkim ze względu na liczbę osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek w trakcie szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Deklaracja udziału jest dostępna tutaj, a więcej informacji można zasięgnąć pod adresem www.fundacja.lublin.pl.

Szkolenia będą prowadzone w ramach realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny projektu „Szkolenia z zastosowania komputera i wybranych programów komputerowych z procesie zarządzania gospodarstwem rolnym dla rolników z województwa lubelskiego" i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zachęcamy do udziału!

Aneta Maciejuk

sponsorzy