Wycieczka do Polańczyk w ramach projektu "Usługi społeczne w Gminie Wisznice"

Ostatnim działaniem w projekcie "Usługi społeczne w Gminie Wisznice" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 była organizacja wycieczki do Polańczyka. Podczas kilkudniowego wyjazdu (20.03.2023 r. - 24.03.2023 r.) uczestnicy projektu zwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Czarnej Górnej i Cerkiew Opieki Matki Bożej w Równi. Odwiedzili także Bieszczadzką Wytwórnię Piwa Ursa Maior, spacerowali po Polańczyku i zaporze wodnej w Solinie. Nie mogło zabraknąć również zwiedzania jednej z nieistniejących już wiosek w Bieszczadach - Łopieńkę, w której  znajduje się grekokatolicka cerkiew z ikoną Matki Boskiej Łopieńskiej Pięknej Miłości-najstarsza murowana cerkiew w Bieszczadach. Ostatnim punktem programu była wędrówka szlakiem turystycznym do Rezerwatu przyrody Sine Wiry.

Celem głównym projektu był wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Wisznice do 31.03.2023r. Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości oraz dostępności usług społecznych, świadczonych w formach zdeinstytucjonalizowanych w środowisku lokalnym, przyczyniając się do zwiększenia aktywności oraz poprawy jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Grupę docelową stanowiły osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne z Gminy Wisznice. Wsparciem w ramach projektu objęto 73 osoby , w tym 44 osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu realizowano następujące działania:

 1. Usługi profilaktyczne - Przeciwdziałanie umieszczeniu w zakładzie, działania zapobiegające chorobom i utracie sprawności, nakierowane na odzyskanie niezależności , obejmujące:
 • konsultacje psychologiczne grupowe i indywidualne
 • konsultacje grupowe i indywidualne z dietetykiem
 • konsultacje grupowe i indywidualne z kosmetologiem
 1. Usługi aktywizujące – działania ukierunkowane na wzrost aktywności własnej uczestników projektu, rozwój zainteresowań, umiejętności psychospołecznych oraz integrację ze społecznością lokalną, obejmujące:
 • zajęcia ruchowe (basen, rekreacja rowerowa)
 • zajęcia terapeutyczne (biblioterpia, zajęcia muzyczne, hortiterapia)
 • zajęcia rozwijające umiejętności i indywidulne zainteresowania (zajęcia manualne)
 • integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację spotkań i imprez okolicznościowych
 1. USŁUGI ASYSTENCKIE I OPIEKUŃCZE, w tym
 • Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością
 • Sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych
 1. Usługi mieszkalnictwa treningowego - Utworzenie i prowadzenie 4 miejsc w mieszkaniach treningowych, zlokalizowanych w centrum Wisznic (lokalizacja umożliwiaj mieszkańcom włączenie do życia społecznego) oraz prowadzenie treningu usamodzielnienia dla osób przebywających w mieszkaniach.
 2. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - Wyposażenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Wisznice.

Tytuł projektu: Usługi społeczne w Gminie Wisznice

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2023-03-31

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne Numer i nazwa Działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Wartość projektu: 1 580 005,20 zł , w tym wkład własny:  89 340,00 zł

sponsorzy