Urząd Gminy Wisznice informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego 4 miejscowości z Gminy Wisznice tj. Dołholiska, Łyniew, Marylin i Ratajewicze zostały objęte OBSZAREM ZAGROŻONYM.

Poprzez OBSZAR ZAGROŻONY rozumie się obszar, który zagrożony jest wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar wystąpienia ogniska ASF. Na takim obszarze wg. w/w Rozporządzenia nakazuje się:

1. oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) środków żywienia zwierząt,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażania rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3. niezwłoczne powiadomienie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii prze posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

Ze względu na szybki rozwój choroby ASF, Wójt Gminy Wisznice apeluje do wszystkich mieszkańców gminy, nie tylko tych zamieszkujących obszar zagrożony o stosowanie się do zasad boasekuracji.